Generalforsamling 25. november 2019

Referat

Bestyrelsens beretning 2018/19

Michael OCC ungdomstræners beretning for 2018/19

Dagsordenen:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Afdelingernes beretning for det forløbne år
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
6) Fastsættelse af kontingent
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg af formand (ulige år)
9) Valg af kasserer (lige år)
10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
11) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
12) Valg af revisor og revisorsuppleant
13) Eventuelt

Materialer:

Regnskab: OCC – Regnskab 2018-19

Budget: OCC – Budget 2019-20