Generalforsamling 23. november 2015
Generalforsamlingen blev afholdt mandag den 23. november 2015.

Dagsorden, materialer og referat er vedhæftet nedenfor.

Sporten kort:

Formanden og bestyrelse blev genvalgt og sidstnævnte suppleret med Mette Ginnerup.
Der blev besluttet nye klubfarver, nemlig British Racing Green, med hvidt og rødt bånd over brystet.
Kontingentet blev fastholdt. Girokort udsendes med betalingsfrist 1. januar 2016.
Se hele referatet her:
OCC – Generalforsamling referat 23. nov. 2015

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Afdelingernes beretning for det forløbne år
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
6) Fastsættelse af kontingent
7) Tøjprogram 2016
Se højre spalte
8) Behandling af indkomne forslag
Se højre spalte
9 ) Valg af formand (ulige år)
10) Valg af kasserer (lige år)
11) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
12) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
13) Valg af revisor og revisorsuppleant
14) Eventuelt

Regnskab og budget
OCC – Årsregnskab 2014-15
OCC – Budget 2015-16

Tøjprogram 2016
Tøjudvalget har, med stor hjælp fra Klaus Rath, udarbejdet to nye designforslag til klubtøj. Der ligger mange gode tanker bag foreslagene, som genkendelighed, fleksibilitet og trafiksikkerhed. Farvetemaerne hedder Ferrari-rød og British Racing Green i begge forslag.

Bestyrelsen foreslår at afstemningen tilrettelægges, så der først stemmes om vi skal beholde de nuværende farver eller ændre dem og sekundært om hvilket af de to forslag der så i givet fald skal være vore nye klubfarver

1
2
Previous
Next
Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslåg at vedtægternes paragraf 1 ændres, så klubbens navn fremover bliver: Ordrup Cycle Club.

Der er ikke indkommet yderligere forslag